VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Představujeme se

Azbest je podle mezinárodní klasifikace světové zdravotnické organizace OSN (WHO) a evropské směrnice č. 1907/2006 (REACH) uznán za karcinogenní látku s mutagenními účinky, která je riziková při expozici lidského organismu respirabilními azbestovými vlákny.  

Jsme profesní asociaci, která sdružuje na nekomerčním a nepolitickém základě podnikatelské subjekty působících v oboru

  • diagnostiky azbestu
  • řádné sanace azbestu
  • inspekce účinnosti sanačních prací
  • skládkování azbestu,
  • dalších činností souvisejících s problematikou azbestu.

Naším cílem je informovat a upozorňovat nejširší veřejnost, odborné kruhy a státní orgány na zdravotní rizika související s expozicí azbestovými vlákny.

ČAPOA bude důsledně prosazovat postupy „best practice“ řádné diagnostiky a inspekce azbestu a řádného provádění sanace azbestových materiálů.

Jako členové ČAPOA budeme usilovat o odstranění dosud existující azbestové zátěže v České republice, a to cestou řádného provedení všech služeb a prací v souladu s legislativou v ČR. Svým členům budeme pravidelně a odborně přenáší informace o novinkách v oboru, v legislativní oblasti apod. Budeme zajišťovat kontakty s parlamentem, ministerstvy a dalšími orgány státními správy, odbornými kruhy, vědeckými a vysokoškolskými pracovišti.

Budeme vytvářet a rozvíjet zahraniční kontakty a spolupráci s obdobně zaměřenými organizacemi v zahraničí, zejména v zemích EU.

Jsme přesvědčeni, že konkrétní aktivní činnost ČAPOA v konečném důsledku podpoří poptávku po kvalifikovaných službách v oblasti azbestu a odliší nekalou konkurenci.

Jako členové České asociace pro odstranění azbestu podporujeme provádění řádné diagnostiky a sanace azbestu v souladu s Etickými principy ČAPOA a dalšími dobrovolnými závazky, které budou v této souvislosti uzavírány, v zájmu ochrany zdraví obyvatel, zejména budoucích generací, a jako hodnotný příspěvek ke kvalitě prostředí v naší zemi.

Povinnosti investora, resp. zhotovitele stavby vycházejí ze zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, předpisů, který ve svém § 128 ukládá vlastníkovi stavby ohlásit stavbu v níž je obsažen azbest.

Dále stavební zákon ukládá, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním

Číst více...