VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Cíle České asociace pro odstranění azbestu

  1. Chránit a prosazovat obecné a etické zájmy jejích členů na úseku diagnostiky azbestu (stavebně technický průzkum výskytu azbestu), inspekce a řádné sanace azbestu v souladu s legislativou ČR a EU.
  2. Upozorňovat nejširší veřejnost, odborné kruhy a státní orgány na zdravotní rizika související s profesionální i neprofesionální expozici azbestovými vlákny.
  3. Prohlubovat na veřejnosti, medií, jakož i u vládních a nevládních orgánů a organizací pozitivní názor na potřebu diagnostiky a řádných postupů při odstranění azbestu, a na nezkreslené chápání cílů Asociace.
  4. Nabídnout zadavatelům veřejných zakázek spolupráci při věcně správném vypsání a hodnocení uchazečů o veřejné zakázky ve smyslu řádné inspekce a řádného provedení sanačních prací vybraným kontraktorem.
  5. Sledovat tvorbu a realizaci právních předpisů a norem vztahujících se zejména k provádění inspekce, stavebně technického průzkumu a řádné sanace azbestu.
  6. Spolupracovat s příslušnými výbory obou komor Parlamentu České republiky, s orgány státní správy, vysokými školami a odbornými ústavy při projednávání zásadních otázek, majících vztah k předmětu činnosti Asociace, zájmům jejich členů a obhajovat jejich stanoviska.
  7. Navázat a udržovat kontakty se zahraničními a tuzemskými profesními asociacemi a odbornými institucemi a reprezentovat členy Asociace v mezinárodních sdruženích, jakož i při vysílání a přijímání zahraničních delegací.
  8. Podporovat chování členů Asociace, aby poskytovali služby v souladu s legislativou, obchodními zvyklostmi, pravidly hospodářské soutěže a dobrými mravy.