VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Deklarace k založení České asociace pro odstranění azbestu

Zástupci firem působících v oblasti diagnostiky azbestu a odstraňování azbestových materiálů založili dne 28. listopadu 2017 Českou asociaci pro odstranění azbestu jako svou profesní asociaci.

Azbest je zařazen mezinárodními zdravotními a chemickými orgány mezi nebezpečné látky – karcinogeny a mutageny (WHO, REACH) a depozice vdechnutelnými („respirabilními“) azbestovými vlákny může způsobit závažná onkologická onemocnění. Tyto skutečnosti jsou zásadním důvodem pro založení České asociace pro odstranění azbestu.

Členské firmy Asociace pokládají za potřebné, aby česká veřejnost, vládní a nevládní orgány a organizace, podnikatelské subjekty, odborné kruhy lépe vnímaly objektivní skutečnosti spojené s problematikou azbestu, odstraňování azbestových materiálů a potřebu v maximální míře chránit lidské zdraví jak pracovníků realizačních firem, tak obyvatel měst a obcí, než tomu bylo v poslední době.

Cílem činnosti Asociace je dále prosazování obecných, etických a podnikatelských zájmů členských firem, podílet se na jejich hospodářské prosperitě, podporovat dodržování platných zákonů a zavedení nejlepší praxe při vykonávání podnikatelských činností v oblasti diagnostiky azbestu a sanace azbestových materiálů, úzce spolupracovat s příslušnými orgány státní správy, a tím přispět ke tvorbě zdravého prostředí pro dnešní i budoucí generace.

Členské firmy České asociace pro odstranění azbestu se zavazují každý podle svých možností a schopností v dobré víře a při zachování všech etických norem, jakož i dobrých mravů hospodářské soutěže, poskytovat služby v oblasti diagnostiky azbestu a sanace materiálů obsahujících azbest na vysoké odborné úrovni a v kvalitě odpovídající platným legislativním předpisům České republiky.

Česká asociace pro odstranění azbestu nesleduje a nebude sledovat žádné politické nebo ideologické cíle a její podnikatelská činnost je vyloučena.

V Praze dne 28. listopadu 2017