VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Co musí kontrolovat státní správa

Povinnosti kontrolorů vyplývají z platné legislativy:

Krajská hygienická stanice

  • Kontroluje dodržování schváleného technologického postupu a ochranu zdraví a okolního prostředí.

Inspekce hygieny práce

  • Kontroluje dodržování zákonných požadavků na ochranu pracovníků sanačních a dalších firem na staveništi nebo v oblasti, kde se provádí odstraňování azbestu.

Česká inspekce životního prostředí

  • Kontroluje zacházení s azbestovým odpadem, jeho převážení a ukládání na skládky nebezpečného odpadu