VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Co musí vykonat investor nebo zhotovitel stavby

Povinnosti investora, resp. zhotovitele stavby vycházejí ze zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, předpisů, který ve svém § 128 ukládá vlastníkovi stavby ohlásit stavbu v níž je obsažen azbest.

Dále stavební zákon ukládá, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. U staveb, v nichž je obsažen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení stavby.

Další povinností investora a zhotovitele stavby je ohlásit práce s azbestem na místně příslušnou hygienickou stanici v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.