VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

DESATERO
ochrany před zdravotními riziky vyplývající z vdechování azbestových vláken

1. Před zahájením rekonstrukčních prací nebo stavebních úprav, demolicí budov a objektů požadujte o provedení inspekce na zjištění výskytu a stanovení azbestu.

2. Požadujte provedení inspekce oprávněnou akreditovanou osobou a vydání inspekční zprávy.

3. Do projektové dokumentace ke stavebnímu povolení zařaďte inspekční zprávu a v případě výskytu azbestu požádejte o stanovisko místně příslušnou Hygienickou stanici.

4. Odstraňování (sanaci) azbestu zadejte sanační firmě, která je odborně kvalifikovaná k odstraňování azbestu a má živnostenské oprávnění pro oblast nakládání s nebezpečnými odpady.

5. Pro odstraňování azbestu vyžadujte zřízení tzv. kontrolovaného pásma – hermeticky uzavřeného prostoru s odsáváním znečištěného ovzduší přes hygienický filtr, vstupy pro pracovníky a materiál, kde pracovníci jsou vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami, včetně overalu a respirátorů.

6. Dbejte, aby do řádně označeného kontrolovaného pásma a do prostorů blízkých probíhajících sanačních prací nevstupovaly nekvalifikované osoby a veřejnost.

7. Stavební odpad z odstraňování azbestu se musí enkapsulovat (penetrovat) speciálním roztokem a uložit ještě v kontrolovaném pásmu do silnostěnných velkoobjemových obalů, které jsou ještě v kontrolovaném pásmu očištěny.

8. Azbestový odpad dopravovat v přepravních kontejnerech s označením, že se přepravuje azbest. Stabilizovaný azbestový odpad se ukládá na místně příslušnou skládku nebezpečného odpadu (NO-skládku).

9. Před, během a po provedení sanačních prací vyžadujete provádění akreditovaného měřením početní koncentrace respirabilních azbestových a ostatních anorganických částic oprávněnou akreditovanou osobou. S ukončením sanačních prací souhlaste pouze v případě, kdy laboratorně stanovený počet částic je prokazatelně pod zákonným hygienickým limitem.

10. Zprávu, kterou vydá oprávněný akreditovaný inspektor, zachovejte pro následné kontroly státních orgánů ochrany zdraví, bezpečnosti práce a životního prostředí.