VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Etická pravidla členských firem ČAPOA

Valná hromada členských firem České asociace pro odstranění azbestu (dále jen „Asociace“) schválila tato Etická pravidla členských firem:

Podnikatelským záměrem členů České asociace pro odstranění azbestu, zapsaný spolek (dále jen „Asociace“) je cílevědomá, odpovědná a efektivní účast na trhu služeb spojených s odstraňováním zdravotně rizikových zátěží způsobených použitím azbestu a azbestových materiálů v České republice. Členové Asociace dbají na vysokou úroveň jimi poskytovaných služeb, kladou důraz na vybudování a spolehlivost obchodních a podnikatelských vztahů v konkurenčním prostředí tohoto trhu. Právní předpisy, které upravují chování účastníků trhu v této oblasti, považují za minimum etiky ve smyslu tohoto etického kodexu:

 1. Členové Asociace důsledně dodržují právní řád České republiky a nevykonávají žádnou činnost, jež by byla proti jeho liteře a duchu.
 2. Respektují platné předpisy o zdraví a ochraně životního prostředí a snaží se docilovat v místních podmínkách příznivějších parametrů, než stanoví právní normy. Provádějí politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí v zájmu těch subjektů, které mohou být jejich činností ovlivněny.
 3. Zavazují se zaručit zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky z hlediska bezpečnosti práce a chránit před úrazem a jiným ohrožením zdraví zákazníky a třetí osoby. Tuto politiku bezpečnosti práce budou podporovat i u svých obchodních partnerů.
 4. Zaručují, že kvalita jimi poskytovaných služeb spojených s odstraňováním zdravotně rizikových zátěží způsobených použitím azbestu a azbestových materiálů odpovídá normám platným v ČR a EU a je v souladu s popisy a prohlášeními, jež se k nim vztahují.
 5. Své obchodní a podnikatelské činnosti rozvíjejí v tomto etickém rámci na základě korektní soutěže. Odmítají jakékoliv projevy vzájemného veřejného napadání mezi členy Asociace pro rozdílné názory. Odmítají účast kteréhokoliv svého zaměstnance a partnera na korupci, resp. na jiných nečestných aktivitách.
 6. Žádný z členů Asociace se nebude pokoušet přímo nebo nepřímo získat zapracované zaměstnance, kteří jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru u jiného člena Asociace za účelem získání určité hospodářské výhody. Členové Asociace budou též ctít obchodní zvyklost, pokud jde o zaměstnávání pracovníků propuštěných jinými členy Asociace pro porušování předpisů těchto organizací. Vědomě nebude angažována žádná osoba, která porušila etické zásady příslušného člena Asociace.
 7. Řádné plnění uzavřených smluv a ujednání považují členové Asociace za zásadní předpoklad pozitivního rozvoje obchodních vztahů.
 8. K získání a udržení zákazníků členové Asociace nabízejí služby výhodné z hlediska ceny, jakosti a bezpečnosti, což je dáno jejich značnými zkušenostmi technologickými, komerčními i v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí.
 9. Při náborových akcích, v inzerátech a při ostatních komerčních činnostech nesmí členové Asociace používat žádné prostředky, výrobky, služby nebo jakékoliv jiné aktivity, kterými by mohla být způsobena škoda nebo poškozena pověst, resp. důvěryhodnost ostatních účastníků trhu. Srovnávání kvality poskytovaných služeb je možné pouze v rámci platných právních předpisů a technických norem a nesmí budit klamný dojem.
 10. Členové Asociace vykonávají svou činnost na veřejnosti a před veřejným míněním. Pro veřejnost a zainteresované osoby poskytují všechny informace a údaje, které jsou oprávněni poskytovat a které nepoškozují hospodářské zájmy vlastní nebo zájmy smluvního partnera.
 11. Členové Asociace spolupracují s příslušnými státními orgány na vypracování a revizi legislativních předpisů týkajících se odstraňování zdravotně rizikových azbestových zátěží a podílet se na ochraně kvality vnitřního i vnějšího prostředí.
 12. Členové Asociace spolupracují s příslušnými státními orgány při potírání jakékoliv hospodářské trestné činnosti. Asociace úzce spolupracuje na legislativě k potírání trestné činnosti.
 13. Porušení těchto etických pravidel členem Asociace se projednává podle procedurálního postupu, který je jejich nedílnou součástí.

PROCEDURÁLNÍ POSTUPPŘI PROJEDNÁVÁNÍ PORUŠENÍ ETICKÝCH PRAVIDEL ČLENSKÝCH FIREM

 1. Narušení Etických pravidel České asociace pro odstranění azbestu, zapsaný spolek (dále jen „Asociace“) oznamuje člen Asociace anebo třetí osoba představenstvu Asociace prostřednictvím sekretariátu dopisem podepsaným jeho statutárním zástupcem. Kromě popisu případu uvede, pokud je to možné, jméno (jména) osoby (osob), jež může (mohou) uvedené narušení dosvědčit.
 2. Předseda a v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva Asociace se podle povahy záležitosti pokusí dohodnout se zúčastněnými stranami smírné vyřešení během lhůty s těmito stranami dohodnuté. Jednání se zástupci zúčastněných stran se povinně zúčastní výkonný ředitel, který z jednání vyhotoví neprodleně zápis. Zápis podepíšou všechny zúčastněné strany
 3. Nepodaří-li se případ vyřešit smírem, informuje o něm sekretariát Asociace na základě zprávy a zápisu předsedy/místopředsedy představenstva Asociace vedoucího a členy pracovní skupiny pro legislativu a etiku a požádá je o vypracování stanoviska pro představenstvo Asociace.
 4. Pracovní skupina bez zbytečného odkladu pozve a vyslechne zástupce navrhovatele, jím uvedené svědky a zástupce odpůrce, a jím navrhované svědky, a dále projedná jiné předložené důkazy. Jednání se povinně zúčastní výkonný ředitel. O jednání vyhotoví výkonný ředitel zápis podepsaný všemi účastníky jednání. Pokud se některá z pozvaných stran bez řádné omluvy nedostaví k projednání, nebude její neúčast překážkou projednání věci samé.
 5. Podle průběhu a výsledku šetření vypracuje pracovní skupina doporučení pro představenstvo Asociace a je-li k tomu řádný důvod, též sankci proti provinivšímu se členovi. Představenstvo musí návrh projednat a rozhodnout na nejbližší řádné poradě, ledaže by tomu bránily zvlášť závažné důvody.
 6. Představenstvo je oprávněno uložit následující sankce:

                        6.1 – písemné napomenutí

                        6.2 – písemnou důtku.

                        Představenstvo je oprávněno navrhnout valné hromadě Asociace:

                        6.3 – vyloučení člena Asociace z Asociace.

O návrhu sankce podle bodu 6.3 rozhoduje valná hromada Asociace v souladu se svými stanovami. Uložení sankcí oznámí výkonný ředitel vhodnou formou ostatním členům Asociace.

 1. V případech, kdy jsou členy pracovní skupiny pro etiku nebo členy představenstva Asociace pracovníci členských firem zúčastněných na sporné záležitosti, neúčastní se tito členové jednání této skupiny.

Schváleno valnou hromadou členů České asociace pro odstranění azbestu, zapsaný spolek, dne 18. ledna 2018