VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Klasifikace zdravotních rizik azbestu

Azbest je podle mezinárodní klasifikace Mezinárodní zdravotnické organizace OSN (WHO) a Evropské směrnice o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek REACH (Nařízení č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. prosince 2006)

uznán za karcinogenní a mutagenní látku (třída A1),

která je riziková pro lidský organismus.