VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Odborné sekce

Valná hromada členských firem České asociace pro odstranění azbestu (dále „ČAPOA“) konaná dne 18. ledna 2018, ustavila následující odborné sekce:

    1. Odborná sekce pro zdravotní rizika a kvalitu prostředí

Předmět činnosti:

Sekce sleduje vývoj zdraví populace, negativní vlivy způsobené expozicí azbestovýcmi vlákny, stav a systém kontroly stavu kvality prostředí jak vnitního prostředí, tak vnějšího prostředí. Zabývá se obligatorními metodami a postupy stanovení kontaminace azbestovými vláky.

Odborná sekce navrhuje vedení ČAOA konkrétní akce a aktivity.

Organizuje nebo iniciuje osvětu vůči veřejnosti, odborníkům, resortům vlády a členům Parlamentu ČR

    2. Odborná sekce pro vzdělávání

Předmět činnosti:

Sekce z dostupných zdrojů a konkrétních informací, které získají její členové analyzuje výuku na středních a vysokých školách v případech, kdy se konkrétně zabývá jakýmikoli souvislostmi s azbestem a jeho zdravotními riziky.

Sekce navrhuje aktivity k doplnění školních osnov nebo zřízení nových studijních programů na SŠ a VŠ.

      3. Odborná sekce Azbest

Předmět činnosti:

Sekce projednává komplex  záležitostí mající vztah k výskytu a odstraňování azbestu, k otázkám ochrany zdraví pracovníků a obyvatelstva před negativními účinky azbestových vláken a diskutuje jejich vyjádření v legislativě a dalších normativních dokumentech. 

Na jednání odborné sekce jsou pravidelně zvání zástupci příslušných resortů Vlády ČR, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a orgánů a institucí státní správy.