VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Řádný postup v souladu s legislativou

Pro práci s azbestem jsou v ČR a zemích EU stanovena přísná pravidla, která mají chránit pracovníky, provádějící práce s materiály obsahujícími azbest a další práce, které mohou být zdrojem expozice azbestu. Stejně přísná pravidla mají chránit i okolní prostředí. Pracovníci manipulující s materiály s obsahem azbestu musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními pomůckami: certifikovanou celotělovou kombinézou, polomaskou či maskou opatřenou filtrem s odpovídající účinností, pracovní obuví, rukavicemi atd. Zákonné povinnosti zahrnují i řadu dalších opatření od pravidelných specializovaných školení až po již zmíněné lékařské pracovně – preventivní prohlídky.

Podle legislativy může sanaci azbestu v České republice provádět pouze právnická osoba, která má živnost vázanou pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Zaměstnavatelé, tj. firmy provádějící sanaci azbestu, jsou povinni ohlásit orgánu ochrany veřejného zdraví, tj. místně příslušné hygienické stanici, práce, při nichž jsou nebo mohou být zaměstnanci exponováni azbestu. Hlášení je sanační firma povinna učinit nejméně 30 dnů před zahájením práce s azbestem. Náležitosti hlášení stanoví prováděcí právní předpis, který uvádí, že jedním z bodů hlášení je stanovení opatření k zajištění ochrany zdraví osob vykonávajících práci s azbestem a materiály obsahujícími azbest a jiných osob přítomných na pracovišti a v blízkosti pracoviště, kde dochází nebo může docházet k expozici azbestu.