VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Principy činnosti ČAPOA

Česká asociace pro odstranění azbestu (dále Asociace) v souladu se zákonem a posláním profesních asociací bude působí na těchto principech:

  1. Asociace není založena za účelem podnikání, neprojednává žádné obchodní ani cenové záležitosti.
  2. Asociace je dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob působících v České republice v oblasti diagnostiky azbestu, řádné realizace sanace azbestu, odborně se zabývají azbestem,  kvalitou prostředí, ochranou zdraví a životního prostředí. 
  3. Asociace je otevřená každé právnické a fyzické osobě registrované v ČR, která splní podmínky dané stanovami a přijme Etické principy asociace, a bude řádně podnikat v oblasti azbestu.
  4. Všichni členové Asociace mají stejná práva a povinnosti. Hlas každého člena má na valné hromadě stejnou váhu.
  5. O výši členského příspěvku, zápisného a způsobu jejich placení rozhoduje valná hromada Asociace na základě návrhu představenstva
  6. Při kritických situacích a očekávaných negativních reakcích, Asociace převezme komunikaci vůči státním orgánům nebo mediím, aniž by vystavila tlaku jednotlivé členské firmy.
  7. Asociace může vyloučit svého člena, pokud poruší Stanovy, Etická pravidla nebo platnou legislativu.
  8. Asociace je řízena představenstvem. Činnost Asociace koordinuje sekretariát vedený výkonným ředitelem.
  9. Asociace  hospodaří   na   základě   rozpočtu   schváleného   valnou   hromadou a sestavovaného vždy na kalendářní rok. Zdroji příjmů Asociace jsou příjmy ze zápisného a členských příspěvků členů Asociace, jakož i příjmy z jiných zdrojů získané v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
  10. Asociace chce být respektována podnikatelskou sférou, aby efektivně reprezentovala obor činnosti svých členských firem vůči státním orgánům, mediím a veřejnosti.