VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Současný stav problematiky na odstraňování azbestu v ČR

Na základě konkrétních zpráv z praxe lze konstatovat, že současný stav v oblasti azbestu v České republice je zcela neuspokojivý. Stále totiž u nás na různých místech dochází k:

  • Odstraňování azbestu firmami, které k tomu nemají příslušné živnostenské oprávnění pro nakládání s nebezpečnými odpady.
  • Neexistuje státem garantovaný rejstřík právnických osob oprávněných provádět sanaci azbestu a související práce.
  • Při pracích v intravilánu dochází k nekontrolovatelnému úniku azbestových vláken (např. práce probíhají bez zřízení kontrolovaného pásma) do okolí staveniště.
  • Při rekonstrukcích veřejných, např. školských budov, nemocnic, nebývá provedena kontrolní měření bezprostředně po sanaci azbestu, která jsou podmínkou uvedení do provozu.
  • Kontroly místně příslušnými kontrolními orgány jsou prováděny nedůsledně a bez spolupráce s odborníky (akreditované inspekční orgány).
  • Postihy za nesprávný postup, ohrožování zdraví pracovníků a kontaminaci okolí zpravidla nejsou ukládány.
  • Úroveň znalostí o zdravotních rizicích z expozice azbestovými vlákny a pravidlech řádného odstraňování azbestových materiálů je všeobecně nízká, zejména mezi občanskou veřejností.
  • V případech, kdy dojde k občanskému protestu proti provádění odstranění azbestových materiálů ve veřejných i soukromých budovách, jsou tyto stížnosti na různých úrovních státní správy bagatelizovány a ignorovány.
Je upřímnou snahou a cílem činnosti České asociace pro odstranění azbestu, zapsaný spolek, aby tyto skutečnosti byly systémovými opatřeními na úrovní legislativy, ale také uvědomělým konáním ze strany státní správy, kontrolních orgánů, stavebních profesionálů, zástupců veřejnosti a jednotlivými občany postupně cílevědomě eliminovány..