VDECHOVÁNÍ AZBESTOVÝCH VLÁKEN ZABÍJÍ (WHO)
DBEJTE NA ŘÁDNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ
SPOLUPRACUJTE JEN S KVALIFIKOVANÝMI ODBORNÍKY
POŽADUJETE BEZAZBESTOVÉ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ
PODPORUJTE PROGRAM PLOŠNÉHO ODSTRANĚNÍ AZBESTU V ČR
VYŽADUJTE PROVEDENÍ STAVEBNĚ – TECHNICKÉHO PRŮZKUMU NA VÝSKYT AZBESTU AKREDITOVANÝM INSPEKČNÍM ORGÁNEM
Slider

Tisková zpráva z 3. ledna 2019

Česká asociace pro odstranění azbestu, zapsaný spolek (dále jen „ČAPOA“), byla založena v roce 2017 a  je profesní asociací sdružující na nekomerčním a nepolitickém základě členské firmy a organizace z oblasti sanace azbestu, diagnostiky azbestu, inspekce účinnosti sanace, skládkování azbestového odpadu, ochrany zdraví a životního prostředí a z dalších činností souvisejících s problematikou azbestu.

Azbest je zařazen světovou zdravotnickou organizací WHO OSN a evropskou chemickou agenturou REACH mezi nebezpečné látky – karcinogeny s mutagenními účinky. Používání azbestu je v ČR a v zemích EU zakázáno. Podle odhadů se v ČR dosud vyskytuje stále ještě několik milionů tun azbestu v různých formách a v různých lokacích.  Jeho řádné odstraňování v souladu s platnou legislativou však není dosud standardem, a tak je nezřídka  při pracích souvisejících s odstraňováním staré azbestové zátěže, kdy nejsou dodržovány platné předpisy, ohrožováno zdraví pracovníků i obyvatel v okolí.

V průběhu roku 2018 bylo cílem činnosti asociace ČAPOA upozorňovat nejširší veřejnost, odborné kruhy a státní orgány na zdravotní rizika související s expozicí respirabilními azbestovými vlákny. Asociace prosazuje „best practice“ při odstraňování azbestu, tj. provádění stavebně – technického průzkumu na výskyt azbestu (inspekce), řádné provádění sanace azbestových materiálů, uložení azbestového odpadu na příslušnou skládku nebezpečného odpadu, a to v souladu s platnou legislativou ČR a podle předpisů zemí Evropské unie. Během roku jednali představitelé asociace s představiteli věcně příslušných resortů vlády ČR a některých výborů Parlamentu ČR o svých návrzích na úpravu legislativních předpisů, které by zpřesnily povinnosti, kterými jsou vázány realizační firmy při odstraňování staré azbestové zátěže. Zpřesnění předpisů umožní státním kontrolním orgánům tyto práce kvalifikovaně kontrolovat jak v zájmu ochrany zdraví pracovníků firem, tak obyvatel jako je to běžné v zahraničí.

Veřejnosti byla v roce 2018 představena iniciativa ČAPOA „Česko bez azbestu“. V rámci této iniciativy asociace navrhuje vyhlášení programu na celoplošné odstranění staré azbestové zátěže z území ČR a další související aktivity v konkrétním časovém horizontu a s finanční podporou státu.

Pro odborníky a veřejnost zorganizovala ČAPOA odborný seminář „Zdravotní rizika azbestu a nutnost řádného odstraňování azbestové zátěže“, který se konal 22.09.2018 v rámci mezinárodního veletrhu ForArch 2018 v Praze. V odborném tisku určeném stavebním odborníkům publikovala asociace několik článků o požadavcích na řádnou sanaci azbestu. V roce 2018 se problematice azbestu také věnoval denní tisk a Česká televize.

ČAPOA navázala užitečné kontakty s pracovišti a obdobnými asociacemi v zahraničí. V rámci Evropské unie zaslala připomínky materiálu o nezamýšlených příměsích azbestu do různých materiálů a směsí, který diskutuje skupina Caracal při Evropské komisi.

V roce 2019 bude Česká asociace pro odstranění azbestu, z.s. pokračovat v nastoupené cestě a bude podrobněji rozpracovat témata:

  • Celoplošné odstranění azbestových materiálů (stará azbestová zátěž).
  • S věcně příslušnými rezorty vlády ČR bude spolupracovat na upřesnění a doplnění legislativních předpisů pro řádné odstraňování azbestu.
  • Poskytování kvalifikované informace odborníkům z oblasti stavebnictví, ochrany zdraví a hygieny práce, odpadového hospodářství a státní správě o postupech řádného odstraňování staré azbestové zátěže.
  • Vysvětlování zdravotních rizik vyplývajících z expozice respirabilními azbestovými vlákny široké veřejnosti různými formami komunikace.
  • Upozorňování příslušných míst a veřejnosti na rizika vyplývající z používání kameniva s obsahem azbestu ve veřejném prostoru.
  • Zahraniční vztahy a přenos know-how a praktických informací o realizaci odstraňování staré azbestové zátěže.
  • Spolupráce s medii a působení ve veřejném prostoru s cílem zvyšovat povědomí o azbestu jako nebezpečné látce a vyžadovat odstranění staré azbestové zátěže v souladu s platnou legislativou, jejíž dodržování bude efektivně kontrolováno.

Členové České asociace pro odstranění azbestu, z.s., věří, že veřejnost i media cíle a činnost asociace podpoří, neboť se jedná o významný příspěvek k ochraně zdraví a zdravého životního prostředí v našich městech a obcích.

Ing. Aleš Soukup, CSc.
výkonný ředitel České asociace pro odstranění azbestu, z.s.
tel.: 736 506 061
e-mail: soukup@capoa.cz